top of page

Gedragscode

Voor renners, trainers, bestuurders, jury, ouders en supporters

 

Algemeen

 • Het lidgeld dient betaald te zijn voor 15 december voor het komende jaar. 

 • Het lidgeld bedraagt €200 per BMX seizoen, inclusief 2 clubshirts en een broek.

 • Men is verplicht om een licentie te nemen bij Cycling Vlaanderen.

 • Leden die betrapt worden op het gebruiken, verhandelen of in het bezit zijn van verboden middelen (doping) die voorkomen op de lijst van het Wereld Anti-Doping Agentschap (WADA), zullen met onmiddellijke ingang uitgesloten worden uit de BMX club Switch On.

 • Switch On kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor diefstal of schade aan persoonlijk materiaal tijdens trainingen.

 • Van ieder lid wordt er verwacht dat men de naam van de sponsoren en de vereniging, zowel verbaal als non-verbaal, positief zal uitdragen.

 • Wees trots op de club en respecteer elkaar! De club staat open tot communicatie, tips en nieuwe ideeën. Contacteer iemand van het bestuur om eventuele problemen te bespreken.

 

Renners

Attitude

 • Aanwijzingen van het bestuur en van de trainers dienen opgevolgd te worden.

 • Er mag door de leden van de club op geen enkele manier schade toegebracht worden wat de werking van de club in het gedrang kan brengen of de naam van de club in een slecht daglicht stelt. Indien nodig kan er ingegrepen worden door het bestuur en worden er passende maatregelen getroffen na 2 waarschuwingen met mogelijke schorsing van de renner.

 • De renners hebben respect voor de trainers en volgen hun instructies op. Zijn er problemen of ga je niet akkoord, dan is er de mogelijkheid om dit na de training privé te bespreken op een rustige manier.

 • De renners zijn vriendelijk tegenover de trainers en tegenover elkaar. Pesten wordt niet getolereerd!

 • Is er een situatie waarmee je niet akkoord gaat of er is een voorval, kan dit besproken worden met de trainer of indien nodig met de vertrouwenspersoon van de club.

 • Onsportiviteit van een ander is nooit een reden om jezelf onsportief te gedragen.

 • Drinken doen we tijdens de pauzes of als de trainer het aangeeft. Renners verlaten niet zomaar het parcours om te gaan drinken, dit stoort de training.

 • Het BMX domein wordt altijd proper en ordelijk achtergelaten. Iedereen ruimt zijn eigen afval op en wordt in de vuilbak gegooid.

 • Bemerk je dat er iemand niet goed in zijn vel zit? Meld het aan de trainer of aan iemand die je vertrouwt.

 • Eerlijkheid en inzet zijn belangrijker dan winnen.

 • Je komt trainen, dus je bent gemotiveerd. Laat dit ook zien!

 

Training

 • Het is niet toegestaan om te fietsen op het parcours zonder de voorgeschreven kleding, zonder helm of met een andere fiets dan een BMX.

 • Tijdens de training is het verplicht dat de leden van 16 jaar en jonger, begeleid worden door minimaal 1 volwassene. Zonder begeleider wordt er niet gefietst.

 • Kom op tijd voor een training. Dat wil zeggen minstens 5 minuten op voorhand ben je aanwezig, zodat de training op tijd kan starten. Ben je toch te laat, excuseer je dan bij de trainer.

 • Hoewel we een individuele sport beoefenen, vormen we een hecht team. Zowel op en naast het parcours.

 • We werken met vastgelegde trainingsuren. Een trainer kan ten allen tijde, eventueel in overleg met de ouders, beslissen dat een renner naar een andere groep / niveau moet overgaan.

 • Als jouw trainingsblok ten einde is, dan verlaat je de startheuvel en het parcours. Dan kan de volgende groep tijdig aan hun training starten. Het is niet de bedoeling dat er in verschillende groepen meegetraind wordt. 

 • Afhankelijk van weersomstandigheden, kunnen er trainingen afgelast worden. Dit wordt gecommuniceerd op de Facebookgroep, tot een uur voor aanvang van de training.

 • Het bestuur verlangt van alle actieve leden van Switch On dat er zoveel mogelijk gebruik wordt gemaakt van het dragen van de clubkledij tijdens trainingen en activiteiten.

 • Bij het niet-naleven van bovenstaande reglement, zal betrokken gewaarschuwd worden door het bestuur. Het bestuur is gemachtigd om passende maatregelen te treffen.

 • Wanneer een niet-lid wil deelnemen aan een begeleide training, betaald die €10.

 • Wanneer een niet-lid wil deelnemen aan een vrije training, betaald die €5.

 

Wedstrijden

 • Men is verplicht om de clubkledij te dragen tijdens nationale en internationale wedstrijden, alsook op het podium. Bij het niet-naleven van bovenstaande reglement, zal betrokken gewaarschuwd worden door het bestuur. Het bestuur is gemachtigd om passende maatregelen te treffen.

 • Bij het deelnemen aan wedstrijden, vertegenwoordig je Switch On. Heb respect voor jezelf, tegenstanders, trainers, jury, ieder medemens en het materiaal waar je mee omgaat.

 • Tijdens de wedstrijden stellen we een tent ter beschikking voor onze renners, om even te rusten of te schuilen voor weersomstandigheden.

Het is niet de bedoeling dat (groot)ouders, supporters, familieleden,... in de tent aanwezig zijn.

Indien er veel aanwezige renners zijn tijdens een wedstrijd, dan wordt er 1 begeleider per renner toegelaten in de tent. Indien een beperkte aanwezigheid van renners, is het uiteraard mogelijk om meerdere begeleiders toe te laten.

Hou de tent eveneens proper en ordelijk. Heb respect voor elkaars materiaal. Bolderkarren blijven indien mogelijk buiten de tent staan.

 • Op zaterdag wordt de tent tijdens de officiële trainingen opgesteld en na de wedstrijd op zondag wordt de tent terug afgebroken. Vele handen maken licht werk, dus alle hulp is van harte welkom!

 

Gezondheid

 • Alcohol, tabak en drugs gaan niet samen met sporten. 

 • Eet gezond en drink voldoende, zowel buiten als tijdens het sporten.

 • Blessures worden meteen aan de trainer gemeld. Volg het advies van de arts en trainer goed op.

 • Houd er rekening mee dat bepaalde medicatie als doping wordt gezien. Vraag steeds voldoende informatie aan je arts of apotheek.

 • Zorg dat de renner voldoende rust en een goede voeding krijgt, dat zijn de basisvoorwaarden om te groeien, zowel fysiek, psychisch als in prestaties.

 

BMX circuit

 • Wie zich schuldig maakt aan vernieling en/of misgedrag op het BMX domein, zal de aangerichte schade moeten vergoeden en eventueel herstellen. De sanctie die zal worden toegepast, is een schorsing voor de periode van 1 maand.

 • Het is verboden om opzettelijk te slippen op het BMX parcours.

 • Neem geen dingen van een ander, dat is stelen.

 

Trainers

Attitude

 • Wees redelijk in het stellen van eisen tegenover jezelf en de renners, met betrekking tot de tijd, de energie en het enthousiasme van de jeugdige renners.

 • Leer de leden dat de regels voor iedereen gelden.

 • Renners die zich niet aan de afspraken houden, worden aangesproken. Houd er rekening mee dat er soms andere factoren kunnen meespelen.

 • Schreeuw niet naar de renners en maak niemand belachelijk als er fouten worden gemaakt of een mindere wedstrijd achter de rug hebben.

 • De renners hebben een trainer nodig die ze respecteren. Beloon hen af en toe met een verdiend compliment!

 • Iedere renner bezit kwaliteiten en mogelijkheden en zorg ervoor als trainer dat je die ook ziet. Maak de renners bewust van hun kwaliteiten en mogelijkheden.

 • Vertrouwen hebben speelt een belangrijke rol in het behalen van succesvolle resultaten. Zelfvertrouwen is iets wat men vormt en opbouwt. Boost als trainer het zelfvertrouwen van de renners!

 • Behandel de renners zoals je zelf zou willen behandeld worden.

 

Ouders/begeleiders

Attitude

 • Het is verboden te roken binnen het BMX domein.

 • Er mag door de ouders / begeleiders op geen enkele manier schade toegebracht worden wat de werking van de club in het gedrang kan brengen of de naam van de club in een slecht daglicht stelt. Indien nodig wordt er ingegrepen door het bestuur en worden er passende maatregelen getroffen na 2 waarschuwingen met mogelijke schorsing van de renner.

 • Tijdens de trainingen wordt er gevraagd aan de ouders / begeleiders om aan de zijkant van het parcours te kijken. Op de startheuvel en op het parcours worden enkel renners en trainers toegelaten.

 • Als een renner niet wil deelnemen aan sport, is daar meestal een reden voor. Hen forceren helpt zeker niet.

 • Elke renner is welkom bij onze sportclub. Ouders / begeleider kunnen kinderen stimuleren om te sporten. We stellen als ouders /  begeleider geen handelingen die een afbreuk zijn van de renners.

 • We communiceren met elkaar en beledigen elkaar niet.

 • Het BMX domein wordt altijd proper en ordelijk achtergelaten. Iedereen ruimt zijn eigen afval op en wordt in de vuilbak gegooid.

 • Wanneer leden, ouders, begeleiders, familie, vrienden of supporters problemen hebben met de clubwerking, kan deze ten allen tijde besproken worden met het bestuur op een bestuursvergadering of een bijeenkomst met de betrokken partijen.


Switch On vzw kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het eigendom van leden en/of bezoekers. 

 

Het bestuur is gerechtigd om renners / ouders / begeleiders te weigeren als lid of voor deelname aan de trainingen, zonder motivering van de reden.

 

Het bestuur beslist over onvoorziene omstandigheden die niet werden opgenomen in het clubreglement en de gedragscode.

 

Elke renner die een licentie ontvangt van Cycling Vlaanderen onder BMX club Switch On, verklaart akkoord te gaan met het clubreglement en de gedragscode.

bottom of page